info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2013. december 28.
29/2003.(V.20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

Helyettes szülő képzési követelmények, tematika.

 A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az átmeneti gondozás keretében ideiglenes ellátást biztosító helyettes szülőre, a gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi működtetőjére és a házi gyermekfelügyeletet biztosító személyre, valamint a gyermeket örökbe fogadni szándékozó magyar állampolgárra.
Általános rendelkezések
2. § (1) Helyettes szülők számára döntés-előkészítő programot, helyettes szülői tanfolyamot, családi napközit működtetők és házi gyermekfelügyeletet biztosító személyek számára tanfolyamot, valamint örökbefogadók számára tanfolyamot és tanácsadást (a továbbiakban együtt: tanfolyam) a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában szabályozott felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában szereplő, a gyermekvédelem területén működő intézmények szervezhetnek (a továbbiakban együtt: tanfolyamot szervező). Az örökbefogadói tanácsadás szervezésének nem feltétele az Fktv. szerinti nyilvántartásba vétel.
(2) A tanfolyamot szervező a tanfolyam elindítását írásban bejelenti a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek (a továbbiakban: Intézet). A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a tanfolyam típusát, helyét és tárgyi feltételeit,
b) a tanfolyamon várhatóan résztvevők számát,
c) a tanfolyam szakmai felelőseit,
d) az oktatók nevét, képesítését,
e) a felhasználni kívánt szakmai tananyagot,
f) a tanfolyamot szervező első alkalommal történő bejelentésekor az (1) bekezdésben meghatározott, Fktv. szerinti nyilvántartásba vételről szóló tanúsítvány hiteles másolatát.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés pontjaiban foglaltak tekintetében változás következik be, a tanfolyamot szervezőnek a változást is be kell jelentenie.
3. § (1) A tanfolyamok - az örökbefogadás előtti tanácsadás kivételével - térítéskötelesek.
(2) Ha a résztvevő hiányzásainak száma meghaladja az e rendeletben meghatározott óraszámot, és emiatt nem kaphat tanúsítványt, a résztvevő ugyanannál a szervezőnél a tanfolyami díj ismételt befizetése nélkül vehet részt a következő tanfolyamon.
(3) A tanfolyamhoz csak az Intézet által jóváhagyott szakmai tananyagot lehet felhasználni.
(4) A tanfolyamon való részvételről kiadott igazolás és tanúsítvány másolatát a tanfolyamot szervező megküldi az Intézetnek, ahol a tanúsítványokat nyilvántartásba veszik és sorszámmal látják el.
Döntés-előkészítő program
4. § (1) A helyettes szülői tanfolyamot megelőzően a jelentkezők döntés-előkészítő programon vesznek részt.
(2) A döntés-előkészítő program célja a nem vér szerinti családban nevelkedő gyermekekre és a helyettes szülőkre vonatkozó alapvető ismeretek átadása, valamint annak eldöntése, hogy a jelentkező alkalmas-e helyettes szülőnek.
5. § (1) A döntés-előkészítő programra a tanfolyamot szervezőnél az a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló, nagykorú személy jelentkezhet írásban, akivel szemben nem áll fenn a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
(2) A döntés-előkészítő program 28 órás csoportos foglalkozásból és a 3., 6., valamint a 9. foglalkozást követően megtartott, egyenként 1,5 óra időtartamú egyéni családértékelő megbeszélésből áll. A csoport létszáma a 15 főt nem haladhatja meg.
(3) A döntés-előkészítő program minimális időtartama 7 hét, maximális időtartama - a családértékelő megbeszélésekkel együtt - 12 hét.
(4) Döntés-előkészítő program vezetésére az a személy jogosult, aki csoportvezetéshez szükséges képzésen igazoltan részt vett, és legalább 3 év, a gyermekvédelem területén szerzett gyakorlattal rendelkezik.
(5) A döntés-előkészítő program részletes tematikáját az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A döntés-előkészítő program egy szóbeli, egyéni vagy csoportos összegző beszélgetéssel zárul.
(2) A döntés-előkészítő programon való részvételről a tanfolyamot szervező igazolást ad ki. Nem állítható ki igazolás annak, aki a döntés-előkészítő program során több, mint 4 óráról hiányzott.
(3) A döntés-előkészítő programot követően a résztvevő és az oktatók együtt döntenek arról, hogy a résztvevő jelentkezzen-e a helyettes szülői tanfolyamra.
(4) Ha az oktatók a döntés-előkészítő program és a családértékelő megbeszélések alapján nem tudnak egyértelmű döntést hozni, illetőleg a döntés-előkészítő programban részt vevő személyt nem tartják alkalmasnak befogadó szülőnek - a résztvevő kérelmére - szakértői bizottság dönt az ügyben. A szakértői bizottság az Intézet által felkért két klinikai szakpszichológusból áll.
Helyettes szülői tanfolyam
7. § (1) A helyettes szülői tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban élő gyermekek saját háztartásban történő átmeneti gondozására.
(2) A helyettes szülői tanfolyam időtartama 22 óra, ami a képzést lezáró, a tanfolyam elvégzését minősítő összegző beszélgetés 1 órás időtartamát is magában foglalja. Nem vehet részt az összegző beszélgetésen az, aki a tanfolyam során több, mint 3 óráról hiányzott.
(3) A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikáját a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A helyettes szülői tanfolyamon résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzéséről a tanfolyamot szervező által kiadott tanúsítványt kapnak. A tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése: helyettes szülő.
1. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez
A döntés-előkészítő program részletes tematikája
I. A tanfolyam célja
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
- megszerezzék a helyettes szülői munkára vonatkozó alapvető ismereteket,
- megismerjék a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek sajátos helyzetét,
- megismerjék a helyettes szülői munka során felmerülő tipikus problémákat és ezek megoldási lehetőségeit,
- a képzést követően - a képzővel együtt - megalapozott döntést tudjanak hozni arról, hogy alkalmasak-e helyettes szülőnek.
II. A csoportos foglalkozás tematikája
1. Mit jelent helyettes szülőnek lenni?
- Miben különbözik egymástól a helyettes szülői és a nevelőszülői munka?
- A képzés és az értékelés célja, menete.
3 óra (ea.)
- A gyermek azonosságtudata, kultúrája, önbecsülése és a család.
- Az állandóság jelentősége a gyermek életében.
- Mi a helyettes szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?
3 óra (ea.)
3. A kötődés szerepe a gyermek életében
- A gyermek fejlődésének alapfeltételei.
- A mély és tartós kötődés fogalma, jelentősége.
- Hogyan hat a gyermek fejlődésére az, ha helyettes szülőhöz kerül?
- Mi a helyettes szülő és a többi szakember feladata a fentiek biztosításában?
3 óra (ea.)
4. A veszteség a gyermek életében
- A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek által átélt veszteségek típusai.
- A helyettes szülőhöz kerülés hatása a veszteségélményre.
- A veszteség feldolgozásának módjai, a helyettes szülő szerepe a veszteség feldolgozásában.
- A helyettes szülő saját veszteségélménye és annak feldolgozása a gyermek szempontjából.
3 óra (ea.)
5. A gyermek családi kapcsolatainak erősítése
- A gyermek életében jelentős kapcsolatok, ezek hatása a gyermek önbecsülésére, azonosságtudatára.
- Hogyan változnak a saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek kapcsolatai?
- A helyettes szülők szerepe a gyermek kapcsolatainak erősítésében.
3 óra (ea.)
6. A gyermek viselkedése és kezelése
- A saját, vér szerinti családjukban nem nevelkedhető gyermekek viselkedésének jellemzői.
- A fegyelmezés és büntetés.
- A hatékony fegyelmezéshez szükséges ismeretek, készségek, eszközök.
3 óra (ea.)
7. Életre szóló kapcsolatok a gyermek életében
- Az állandóság-érzet biztosításának eszközei ideiglenes elhelyezés esetében.
- Életre szóló kapcsolatok kialakítása azoknál a gyermekeknél, akik nem helyezhetőek vissza saját, vér szerinti családjukba.
3 óra (ea.)
8. A helyettes szülő/család életében várható változások a gyermek odakerülését követően
- Mire lehet számítani a gyermek érkezését követő napokban, hetekben?
- Milyen hosszú távú változásokkal kell számolnia a helyettes szülőnek/családnak?
- Milyen hatással lehet a helyettes szülő családtagjaira a gyermek érkezése?
- A gyermek különböző életszakaszaiban várható nehézségek.
3 óra (ea.)
9. Ki miben segíthet?
- A gyermekvédelem rendszerének rövid bemutatása, a szakemberek információ- és támogatásnyújtása.
- Kihez lehet fordulni a helyettes szülőnél/családban, illetőleg a szűkebb-tágabb környezetben felmerülő problémák esetén?
4 óra (ea.)
III. A családértékelő megbeszélések témái
1.A helyettes szülő/család lehetőségei, tudása, tapasztalata. Várhatóan mennyiben lesznek képesek kielégíteni a hozzájuk kerülő gyermek szükségleteit? Mely területeken van a helyettes szülőnek/családnak további fejlődésre, segítségre szüksége ahhoz, hogy a hozzá kerülő gyermek szükségleteit ki tudja elégíteni?
2. Hogyan biztosítható a helyettes szülő/család további fejlődése? Milyen támogatásra van szüksége a helyettes szülőnek/családnak, hogyan fogja ezt megkapni?
3. Hogyan látja a helyettes szülő/család a saját elvárásait, képességeit, szükségleteit a gyermek - képzés során megismert - szükségletei fényében? Hogyan befolyásolja ez helyettes szülői szándékát, döntését?
IV. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
- Egyéni vagy csoportos összegző beszélgetés.
2. számú melléklet a 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelethez
A helyettes szülői tanfolyam részletes tematikája
I. A tanfolyam célja
A tanfolyam célja, hogy a résztvevők
- megtanulják úgy ellátni tevékenységüket, hogy terveiket a hozzájuk kerülő gyermek vér szerinti szülőjének átmeneti távollétére alapozzák, és a gyermek várakozásait is ehhez igazítsák,
- megszerezzék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges gyermekellátási gyakorlatot,
- továbbfejlesszék a gyermek átmeneti gondozásához szükséges empátiás készségüket,
- megismerjék és a gyakorlatban tartsák tiszteletben a szülői jogokat,
- megismerjék a gyermekvédelmi rendszer felépítését, a veszélyeztetett gyermekekkel foglalkozó szakemberek feladatát és segítségük igénybevételének módjait,
- megismerjék és munkájuk során alkalmazzák a szociális munka etikai kódexét.
II. A tanfolyam tematikája
1. Jogi ismeretek
- A gyermekvédelmi gondoskodás rendszere.
- A helyettes szülőkre és a gyermek ellátására vonatkozó jogi szabályozás.
2 óra (ea.)
2. A szülő-gyermek kapcsolat ébrentartásának feltételei
- Miként szolgálja a szülővel kötött megállapodás a gyermek visszakerülését a szülőhöz?
- Az elválás folyamatának lépései.
- A szülővel történő találkozások (érintkezési pontok) megtervezése.
- A családgondozó szerepe a kapcsolat megőrzésében.
1 óra (ea.)
3. A veszteségkezelés életkori sajátosságai
- Csecsemőkor.
- Óvodás kor.
- Kisiskolás kor.
- Kamaszkor.
1 óra (ea.)
4. Konfliktus és konfliktuskezelés
- A nehéz helyzetek kezelése.
- A helyettes szülői munkával együtt járó feszültség.
- Tipikus konfliktushelyzetek a gyermek nevelése során.
- Hatékony konfliktuskezelés, feszültségoldás.
2 óra (irányított beszélgetés)
5. Pedagógiai, pszichológiai ismeretek
- Gyermekek életkori szükségletei, ezek kielégítése.
- Egyéni eltérések, sajátosságok.
- A gyermek egyéniségének, személyiségének elfogadása, tiszteletben tartása.
- Az állandóság (szokások) és a változás jelentősége a gyermek életében.
- A gyermek magánszférája, szabadsága.
- A kortárs kapcsolatok jelentősége.
- Fegyelmezés, korlátozás.
- A játék szerepe és jellemzői életkoronként.
- A tanulási készség fejlődése, tanulási nehézségek, segítségnyújtás.
8 óra (ea. + irányított beszélgetés)
6. Egészségügyi ismeretek
- A gyermek és környezetének higiénéje.
- Egészséges életmód, táplálkozás, környezettudatosság.
- A gyermek esetleges speciális egészségügyi szükségletei.
- Addiktológiai alapismeretek (a kábítószerekkel kapcsolatos alapismeretek, a szenvedélybetegek segítése, a család szerepe, a pszichoszociális fejlődés, az ellátórendszer).
- Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás.
4 óra (ea. + irányított beszélgetés)
7. Esetelemzések
- Konkrét esetek megbeszélése szakirodalom („Helyettes szülői kézikönyv” példatára) alapján.
- A helyettes szülői munkával kapcsolatos kihívások, aktuális problémák bemutatása.
1 óra (ea.)
8. Találkozás gyakorló helyettes szülői családdal
- Kérdésekre válaszol a gyakorló helyettes szülő.
- Hospitálás a helyettes szülő otthonában.
2 óra (gyakorlat)
III. Az ismeretek ellenőrzési rendszere
- Ismereteket összegző beszélgetés
1 óra