info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Szakmai anyagok, tanulmányok

Pik Katalin: A Fehér Kereszt-modell evaluációja

Kitekintés: családmegtartó programok az USA-ban. Értékelő kutatás 1996-ban a Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány befogadó családjainál 1993-ban elhelyezett és hazatért gyermekek családjának helyzetéről.


Rabi Edina: Mindenhol jó, de a legjobb otthon!

Helyettes szülő hálózat kialakulása, működése a Fehér Keresztnél. Statisztikai adatok 1993-2008. Szakmai alapelvek.


dr. Révész Piroska: A helyettes szülői tevékenység gyermekvédelmi céljai és lehetőségei

A helyettes szülői szolgáltatást nyújtók I. országos konferenciáján (2008.04.10.) elhangzott előadás vázlata. A Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány előadója. A szülőhelyettesítő megoldások helye és szerepe a gyermekvédelmi rendszerben. A helyettes szülői tevékenység célja az alapellátásban, lehetőségei a mai magyar gyakorlatban. Az eredményes helyettes szülői munka feltételei. A helyettes szülő kiválasztása, felkészítése, motivációk szerepe. A gyerek felkészítése a helyettes szülői gondozásra. Mesekönyv óvodásoknak.


Gulyásné dr. Kovács Erzsébet: A helyettes szülői ellátás helyzete, jövője

A dombóvári helyettes szülői konferencián (2008.04.10.) elhangzott előadás vázlata. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előadója. A gyermekvédelmi törvény feladat-meghatározása. Helyzetkép: országos statisztikai adatok. Minőségi, szakmai fejlődés. Problémák, dilemmák, javaslatok. Fejlesztési lehetőségek.


Sidlovics Ferenc: A helyettes szülői ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás együttműködése

A dombóvári I. országos konferencián (2008. 04.10.) elhangzott előadás vázlata. A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet előadója. Az együttműködés területei. Kompetenciák. Esetgazda, esetfelelős, esetvivő. A gondozás előkészítése. Statisztikai adatok: az ellátás időtartama, kezdeményezője és oka. A gondozás tervezése, folyamata. A hazakerülés utáni helyzet.


Bányai Emőke: Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Gyermekvédelem vagy családmegtartás? Fogalmak és definíciók. Paradigmaváltás a fejlett országok gyakorlatában. A segítő szakmák család-fogalma. A krízis fogalma. A célcsoport: a családmegtartó szolgáltatásokat igénybe vevő családok jellemzői. A családokat támogató szolgáltatások integrációja. A családmegtartó szolgáltatások kontextusa. Előzmények. A családmegtartó szolgáltatások helye a családoknak szóló szolgáltatások rendszerében. Definíció, alapelvek és értékek. A családmegtartó szolgáltatások elméleti háttere és módszertana, fajtái, értékelő kutatások. Új tendenciák a családok intenzív segítésében, 1990-től napjainkig. Család-csoportokkal végzett, intenzív terápiás beavatkozások. A videotréning és az intenzív családmegtartó szolgáltatások kombinációja. Intenzív családsegítés a család átmeneti elhelyezésével. Korai beavatkozási program a csecsemők és kisgyermekek elhanyagolásának és bántalmazásának megelőzésére. Szociálpedagógiai intenzív gondozás: nappali csoportok, családsegítés. Intenzív szociális munka-szolgáltatások rokon területeken: közösségi pszichiátria és menekült családok segítése. A családtámogatás törvényi szabályozása, országos szintű projektek. Intenzív családtámogató szolgáltatások Magyarországon. Előzmények. A magyar gyermekvédelem közelmúltja. A családmegtartás filozófiájának érvényesülése a magyar gyermekvédelmi törvényben. Az intenzív családtámogatás gyakorlata. Módszertani megjegyzések. Mi tekinthető intenzív beavatkozásnak? Az intenzív szolgáltatások célcsoportja, lehetőségei és korlátai, szervezési kerete. A specializálódás felé. Párhuzamos szolgáltatások. (ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék - PhD dolgozat, Bp. 2004.)


Gakovic Dániel: A tehetetlenség lehetséges okai a gyermekjóléti szolgáltatás területén

A tanulmány az Esély folyóirat 2007. évi 3. számában jelent meg: a gyermekjóléti szolgálatok helyzetével, szakmai tevékenységük és az ezzel összefüggő dilemmák lényegi összefoglalásával foglalkozik. Első része a szociális munka komplexitásának és interdiszciplináris természetének lényegét, és az ebből fakadó dilemmát próbálja felvázolni. Ezt követően bemutatja a szociális esetmunka keretét, tartalmát és határait. Kiemelten foglalkozik a szociális munka és a kontroll viszonyának kérdésével. Kiáll a szociális munka lélektani szempontjai, ezen belül a segítő kapcsolat minőségi feltételrendszerének a fontossága mellett, részletezve hatásának fontosságát a kliens változása szempontjából. A szerző többször is támaszkodik a konstruktív szociális munkának az elméletére, és az ezzel összefüggő külföldi szakirodalomra, valamint David Howe (1992; 1996) kutatásainak eredményeire. A tanulmány második részében részletesen bemutatja a családgondozás lépéseit, mint a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló feladatok rendszerét. Összeveti ezeket feltételeket a szociális munka belső természetével. Elemzése során kiemeli a szolgálat két, az eltérő szerepéből fakadó, ellentmondásos működését, amely a segítő és hatósági szerep között húzódik meg. Ennek feloldására több lehetséges megoldási irányt is felvázol. Sürgetőnek érzi a szolgálat tevékenységének, szerepeinek tisztázását az ellátást igénybevevők, de a területen dolgozók érdekében is. A szolgálat kapcsán pedig ugyanúgy elengedhetetlen a szociális munka szakmai identitásának a tisztázása, főként a segítő kapcsolat és a külső kontroll feloldhatatlannak tűnő, ellentmondásos kapcsolata vonatkozásában.