info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2013. december 29.
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

Adatküldés a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet működési nyilvántartásához.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. §-a (2) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § (1) Az Szt. 92/D-92/H. §-aiban foglaltak szerint a személyes gondoskodást végző személyek adatait működési nyilvántartásba kell venni.
a) személyes gondoskodást végző személy az, aki
aa) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban (a továbbiakban együtt: munkaviszony), illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és
ab) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, ideértve azt is, ha jogszabály alapján a képesítési előírások alól mentesült;
(2) E rendelet alkalmazásában
b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony esetén az a munkaviszony tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették.
2. § A működési nyilvántartást a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: nyilvántartó) vezeti.
3. § A nyilvántartónak
a) a nyilvántartási adatok bejelentése [Szt. 92/F. § (1) bekezdés] az 1. számú melléklet szerinti adatlapon,
b) a személyes gondoskodást végző személy adataiban bekövetkezett változások bejelentése a 2. számú melléklet szerinti adatlapon
történik.
4. § (1) A 3. § szerinti bejelentési kötelezettségnek
a) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben, illetve javítóintézetben munkaviszonyban főállásban foglalkoztatott, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyes gondoskodást végző személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló) vonatkozóan az intézmény vezetője, illetőleg a működtető (a továbbiakban együtt: munkáltató),
b) önmagára vonatkozóan [a ba)-bc) alpontokban foglalt személyek a továbbiakban együtt: önbejelentésre kötelezett]
ba) a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény, illetve a javítóintézet vezetője,
bb) a személyes gondoskodást vállalkozóként végző személy,
bc) a települési önkormányzattal munkaviszonyban álló, egyszemélyes szolgáltatásként személyes gondoskodást végző személy (családgondozó, házigondozó, falugondnok stb.)
tesz eleget.
(2) A munkáltató a bejelentési kötelezettsége teljesítésekor az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványokat a 3. számú melléklet szerinti adatösszesítővel továbbítja a nyilvántartónak. A munkáltató bejelentési kötelezettsége a próbaidőre alkalmazottakra nem vonatkozik.
5. § A munkavállaló
a) a működési nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat a munkába lépéskor, illetőleg a nevelőszülői tevékenysége megkezdésekor,
b) az adatokban bekövetkezett változásokat, továbbá a továbbképzési kötelezettség teljesítését, illetve a szakvizsga letételét - a változások bekövetkeztét, a képzés teljesítését, illetőleg a szakvizsga letételét követő - harminc napon belül
köteles a munkáltatónak bejelenteni és rendelkezésre bocsátani az igazolásokra szolgáló iratok másolatát.
6. § (1) A munkáltató a továbbképzésre kötelezett munkavállaló továbbképzési kötelezettségének teljesítését a tárgyévet követő év február 28-áig, a szakvizsga letételét az arról szóló oklevél bemutatását követő harminc napon belül jelenti a nyilvántartónak a 4. számú melléklet szerinti adatlapon. Az adatlaphoz mellékelni kell a továbbképzési programon való részvételről a továbbképzés szervezője által kiállított igazolás, illetőleg a szakvizsga letételét igazoló oklevél másolatát.
(2)
(3) Ha a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló jogszabály rendelkezései szerint megszakadt továbbképzési időszak tovább folytatódik, a továbbképzési időszak megszakadásáig teljesített továbbképzések, illetve a szakvizsga letételének igazolására az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az önbejelentésre kötelezett továbbképzési és szakvizsga letételi kötelezettségének bejelentésére az (1)-(3) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak.
7. § (1) A nyilvántartó a működési nyilvántartásba vételről az 5. számú melléklet szerint igazolást állít ki, amelyet megküld a munkáltatónak, önbejelentés esetén a nyilvántartásba vett személynek. A munkáltatónak az igazolást a munkavállaló részére át kell adni, aki a (3) bekezdés szerinti új igazolás kiállításáig köteles azt megőrizni. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló az igazolást munkaviszonyának, illetőleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyának megszűnéséig köteles megőrizni.
(2) Ha a nyilvántartásba vétel munkáltatói bejelentés alapján történt, a nyilvántartó a nyilvántartásba vételről a 6. számú melléklet szerint visszaigazolást küld a munkáltatónak.
(3) A nyilvántartásba vételről szóló igazolás - az (5) bekezdés szerinti eltéréssel - a továbbképzési időszak végéig érvényes. Ha a munkavállaló a továbbképzési kötelezettségének eleget tett és a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény nem merült fel, a továbbképzési időszak elteltével a nyilvántartó új igazolást állít ki.
(4) Ha a munkavállaló nem tett eleget a továbbképzési vagy szakvizsga letételi kötelezettségének, a nyilvántartó erről értesíti a munkáltatót.
(5) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről szóló jogszabály alapján a továbbképzési kötelezettség alól a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárra tekintettel mentesülő munkavállaló részére kiállított igazolás a munkaviszony, illetőleg a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnéséig érvényes.
8. § (1) Ha a működési nyilvántartásból való törlésre okot adó körülmény - az önbejelentésre kötelezett halálát kivéve - következik be, a bejelentésre kötelezett a körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belül a 7. számú melléklet szerinti adatlapon köteles ezt a nyilvántartónak bejelenteni.
(2) Ha a munkáltató a működési nyilvántartásból való törlést az Szt. 92/G. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt kéri, és az adatlapon jelzi, hogy a volt munkavállaló feltehetően a jövőben is az e rendelet alapján működési nyilvántartásba vételi kötelezettséggel járó tevékenységet fog végezni, úgy a nyilvántartó egy évig nem törli az adatokat. Amennyiben az egy év alatt nem érkezik a nyilvántartott személyre vonatkozóan új bejelentés, az adatokat törölni kell.
(3) Az önbejelentésre kötelezettek működési nyilvántartásból való törlésére az (1) bekezdésben foglaltak értelemszerűen irányadóak.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 
 
A jogszabály teljes, hatályos szövege megnézhető a Linkgyűjtemény jogszabálykereső oldalaira való átlépéssel.