info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2009. január 05.
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről

Helyettes szülői díj öszege, átmeneti gondozás normatívája.

2008. évi CII. törvény
a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
.
Negyedik Fejezet
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA
30. § (1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint:
.
h) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg - figyelemmel az i) pontban foglaltakra - a helyi önkormányzatok a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban, továbbá 8. számú melléklet II. részének 2. pontjában megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.
i) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot - ide nem értve a nonprofit gazdasági társaságot -, és az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót a h) pont szerinti normatíva 30%-ának megfelelő hozzájárulás illeti meg.
j) A nem állami intézmény fenntartójának az e bekezdés alapján megállapított normatív hozzájárulás és támogatás teljes összegét át kell adnia annak az intézménynek, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
 
(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény egyházi fenntartója a normatív hozzájáruláson túl - külön törvényben meghatározott feltételek szerint - kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11. b)-k) és 12-14. pontjaiban megállapított normatíva 69,7%-a.
.
(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2009-ben az (1) bekezdés h) pontjában felsorolt normatív állami hozzájárulásokra - a 3. számú mellékletben megfogalmazott feltételeken túl - akkor jogosult, ha a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 31. §-ának (8) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget tett.
(7) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatás - ide nem értve a bázis-szállást - nem állami fenntartója esetében a 2010. évi normatív hozzájárulás igénylésének feltétele, hogy a fenntartó, illetve fenntartóváltozás esetén a jogelőd fenntartó 2009. július 31-éig bejelentse a Kincstár - fenntartó székhelye szerinti illetékes - regionális igazgatóságának
a) a normatív hozzájárulás-igénylés alapjául szolgáló várható feladatmutatót (ellátotti létszám, férőhelyszám, szolgálat, központ) és
b) az igénybevétel 2010. évi várható időtartamát.
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. Ha a jogelőd fenntartónak nem volt bejelentési kötelezettsége, a határidőt követő fenntartóváltozás esetén a feltételt teljesítettnek kell tekinteni.
.
(15) A nem állami intézmény fenntartója egyetemlegesen felelős az általa fenntartott intézmény köztartozásaiért. A köztartozások összege a fenntartónak járó normatív támogatásból külön jogszabályban meghatározottak szerint visszatartandó.
 
Hetedik Fejezet
A KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
 
57. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyv. tv.) 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2009. évben 15 000 forint/hó.
 
3. számú melléklet a 2008. évi CII. törvényhez
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai
.
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
.
bcb) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG: 689 000 forint/fő
A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok ápoló-gondozó otthonát (ideértve a rehabilitációs intézményt), továbbá időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok átmeneti elhelyezését biztosító intézményt tartanak fenn. Igénybe vehetik a hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok is, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására működési engedélyt kaptak, illetve a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő, továbbá időskorúak, fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza.
A hajléktalanok átmeneti elhelyezését biztosító intézményekben ellátottak után a 13. pont, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben ellátottak után a 12. ab) pont jogosultsága szerinti normatív hozzájárulás illeti meg a helyi önkormányzatot.
A hozzájárulásból támogatás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők otthontalanságának megszüntetéséhez.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.

.
2. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (tartós és átmeneti szociális intézményben, gyermekek átmeneti gondozását biztosító és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony - a kórházi és a gyermekvédelmi szakellátást kivéve - egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
3. A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója jogosult, kivéve a 11. a) pontot, amely jogcímnél - ellátási szerződés esetén is - a települési önkormányzat jogosult a normatív hozzájárulásra.
4. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk nyújtott 11. c)-e), jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk fenntartott intézményekben a 11. ab)-ad), 11. b), 11. h)-k), 12-14. pontok szerinti hozzájárulásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban részt vevő települések együttesen kell hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő települési önkormányzat(ok)nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás.
.
IV. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
.
1. A támogatás igénylésének általános feltételei
Kiegészítő szabályok:
1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik, amelyek:
1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekek átmeneti gondozási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat,
c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak egyet vállalt, amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-a (1) bekezdésének a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható,
1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,
1.1.3. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében,
1.1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
1.1.5. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat, ha az 1.1.1-1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2009. január 31-éig teljesítik. Amennyiben egy feladat ellátása 2009. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2009. január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet, amennyiben legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére kerül sor, illetve új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését.
1.3. Amennyiben a többcélú kistérségi társulás 2009. január 31-éig nem teljesíti az 1.1.l-l.1.5. pontok szerinti feltételeket, de legkésőbb 2009. szeptember 1-jétől megfelel azoknak, úgy a 2.1. alapján - a megalakulást követő hónaptól - időarányos, de legfeljebb 10 havi támogatást, a 2.2-2.8. pontok alapján legfeljebb 4 havi időarányos támogatást igényelhet.
.
2. A támogatások fajlagos összegei és az igénybevétel részletes feltételei
.
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 320 000 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 220 000 forint/fő
A támogatást az a többcélú kistérségi társulás igényelheti, amely biztosítja, hogy a kistérség területén valamennyi - korábban települési önkormányzat által fenntartott -, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi intézmény társult formában működjön:
- a helyettes szülői hálózat,
- a gyermekek átmeneti otthona,
- a családok átmeneti otthona.
E társult intézményi ellátásnak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerinti biztosításáról a többcélú kistérségi társulás gondoskodik. A társult formában történő intézményfenntartás követelménye akkor teljesül,
- ha a többcélú kistérségi társulás ezen intézményeket fenntartja, vagy
- a kistérség területén valamennyi intézmény fenntartásáról intézményi társulások gondoskodnak.
A többcélú kistérségi társulás támogatást kizárólag
a) a 2009. január 31-éig a többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott intézményben, továbbá
b) intézményi társulás által fenntartott - 2008. évben e jogcímen támogatásban részesülő - intézményben ellátottak után vehet igénybe.
A támogatás a többcélú kistérségi társulást az általa biztosított ellátásban részt vevő intézményi ellátottak után illeti meg.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő intézmények fenntartása során felmerülő működési kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz, ezen intézmények fejlesztéséhez használható fel.
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
Többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 200 forint/fő
Intézményi társulás által fenntartott intézmény
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 050 forint/fő
A Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladat esetén
FAJLAGOS ÖSSZEG: 400 forint/fő
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Gyvt. szerinti következő egyes gyermekjóléti alapellátási feladatok közül legalább egy ellátás biztosítása esetén, melyet a Kiegészítő szabályok 3.7. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként, vagy a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján lát el:
- a gyermekjóléti szolgáltatás,
- a gyermekek napközbeni ellátása, valamint
- a gyermekek átmeneti gondozása.
A támogatás a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján illeti meg a többcélú kistérségi társulást. Több ellátás biztosítása esetén a többcélú kistérségi társulást feladatonként illeti meg a támogatás. Egy település vonatkozásában csak egy ellátás-szervezési formában megszervezett feladatellátást lehet figyelembe venni.
2010. január 1-jétől a Gyvt. 96-97. §-a alapján kötött szerződés, vagy külön megállapodás útján ellátott feladatra támogatás nem vehető igénybe, de az érintett önkormányzatokat - az 1.2. pontban meghatározott feltételek teljesítéséhez - a többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti alapellátási feladat ellátásában részt vevő tagjaként figyelembe lehet venni.
A támogatás az e pontban foglalt feltételeknek megfelelő feladatok ellátása és megszervezése során felmerülő működési és felhalmozási kiadásokhoz, szakemberek foglalkoztatásához, utazási kiadásaihoz használható fel.
.
Kiegészítő szabályok:
1. Általános szabályok
1.1. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.2-2.6. és 2.8. pontjai szerinti támogatások közül kizárólag azokat igényelheti, amelyekhez tartozó feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét.
1.2. A 2.2-2.6. és 2.8. szerinti feladatok kizárólag attól a teljes hónaptól tekinthetők ellátottnak, amelytől a többcélú kistérségi társulás teljesíti a Kiegészítő szabályok 1.1. pontja szerinti feltételeket. Amennyiben egy feladat esetében 2009. december 31-e előtt részben vagy a kistérség egészében megszűnik a feladatellátás, illetve nem teljesülnek - a feladatellátásra vonatkozó - e fejezet szerinti feltételek, úgy a többcélú kistérségi társulás - részben vagy egészben - nem jogosult az adott feladat vonatkozásában támogatásra. Amennyiben az adott feladat vonatkozásában a többcélú kistérségi társulás támogatásra nem jogosult, és ennek következtében nem tudja teljesíteni az 1.1.1. pontban foglalt feltételeket, úgy nem jogosult az e fejezetben meghatározott támogatások igénybevételére.
.
.5. A többcélú kistérségi társulás az e fejezet 2.1., 2.2.2., 2.3-2.8. pontjai szerinti támogatásokat - azok felhasználási szabályainak megfelelően - felhasználhatja az általa vállalt bármely olyan feladathoz, amelynek ellátásához a 2.2-2.8. pontok szerint normatív támogatásban részesült.