info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2013. december 21.
2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

Helyettes szülői díj összege. Átmeneti gondozás normatív támogatásának összege 2014-ben.

VII. FEJEZET:  KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK
20. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke
57. § (1) A Gyvt. 66/K. § szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege - gyermekenként, fiatal felnőttenként - a 2014. évben 15 000 forint/hó.
(7) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2014. évben 29 500 forint.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
l) Gyermekek átmeneti intézményei: FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt.-ben szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli megállapodás alapján.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő.…
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.
V. BESZÁMÍTÁS
Kiegészítő szabályok
6. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen - egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
7. A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult (ideértve azon működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket, amelyeket a működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig hivatalból jegyez be a szolgáltatói nyilvántartásba). E szabály alól kivételt képez a III. 3. a) alpont szerinti jogcím, amely esetében - szerződés esetén is - az a települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely számára szerződés alapján más önkormányzat vagy fenntartó biztosítja az ellátást.
8. A III. 3. a)-l) alpontokban és III. 4. pontokban szereplő támogatásokat azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek
- az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek (ideértve azon működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket, amelyeket a működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig hivatalból jegyez be a szolgáltatói nyilvántartásba), és
- a Szoctv. 58/A. § (2)-(2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre - a Szoctv. 58/A. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében meghatározott kivételekkel - befogadást nyertek.
10…. A helyettes szülőnél, a gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 100%-át.
11. A III. 3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor igényelhető, ha
- a feladat ellátásáról az Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, és
- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= az a), c)-d), és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő,
= a jb)-l) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő,
- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.
Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.
 
A jogszabály teljes, hatályos szövege megtekinthető a Linkgyűjtemény jogszabálykereső oldalain.