info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2014. január 01.
369/2013.(X.24.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Szolgáltatói nyilvántartás. Működési engedély beadása, módosítása, törlése. Ellenőrzés.

II. FEJEZET, ELJÁRÓ HATÓSÁGOK
1. A szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv
2. § A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
2. Működést engedélyező szervek
3. § (1) A Kormány az Szt. és a Gyvt. alkalmazása során működést engedélyező szervnek
a) a szociális és gyámhivatalt, valamint
b) a Hivatalt
jelöli ki.
(2) A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve a Főigazgatóság fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei kirendeltség) székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén a Fővárosi Szociális és Gyámhivatalt jelöli ki.
(3) A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - az e rendelet szerinti ellenőrzésre meghatározott hatáskörrel és illetékességgel - a működést engedélyező szerveket jelöli ki.
4. § (1) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban - a (2)-(6) bekezdésben és a 15. alcímben meghatározott kivételekkel - az engedélyes címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el első fokon.
9. Az engedélyes bejegyzése
(4) A működést engedélyező szerv az engedélyes címén, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanban, rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló lakásban (lakrészben), az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban és szükség esetén a diszpécserközpontban helyszíni szemlét tart.
11. Adatmódosítás
27. § (1) A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak.
(2) Fenntartóváltozás esetén az adatmódosítási kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével.
(3) Az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos - 5. melléklet szerinti - iratokat kell csatolni.
(4) A szolgáltatói nyilvántartás adatait a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból módosítja.
28. § (1) A fenntartó
a) az adataiban bekövetkező változás miatt,
b) a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,
c) közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,
d) a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,
e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
f) a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt,
g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és
h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt
az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.
29. § (1) Adatmódosítás - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - szociális szolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető.
(2) Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.
12. Az engedélyes törlése
35. § (1) A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó - jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő - kérelmére,
b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
V. FEJEZET, ELLENŐRZÉS
 13. Az ellenőrzés lefolytatása
36. § (1) A működést engedélyező szerv ..
c) az a) és b) pontban nem említett esetben legalább kétévente
hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés). …
(4) A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést tart
a) rendes ellenőrzés során,
b) ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti vagy más jogát sérti, vagy az engedélyes működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat súlyosan megsértették,
14. Jogkövetkezmények
40. § (1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján
a) az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást nem nyújt,
b) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a külső férőhelyet - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti,
c) a helyettes szülőt, nevelőszülőt - szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével - törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály kizárja, hogy helyettes szülőként, nevelőszülőként működjön,
d) az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti,
e) b)-d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti,
f) a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak megfelelően - a b) és c) pontban foglaltakon túl - hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott adatmódosítást kérni,
g) az a)-c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével
ga) legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására,
gb) ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg - ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak megóvása érdekében szükséges - legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,
gc) az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést köthet,
gd) kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre,
ge) a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,
h) az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot szabhat ki.
(2) A hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidő a fenntartó kérelmére indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. …
41. § (1) Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv utóellenőrzést tart.
4. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlap és elektronikus űrlap kötelező adattartalma
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója, továbbá családi napközi esetén annak megjelölése, hogy más családi napközire nyújtott-e be bejegyzés iránti kérelmet.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok az 1. melléklet szerinti adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a kért módosítások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy az adatmódosítással érintett, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
7. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére vonatkozó adatok.
8. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem és adatmódosítás iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
9. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.
5. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok
 
 A jogszabály teljes, hatályos szövege megtekinthető a Linkgyűjtemény jogszabálykereső oldalain.