info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

2014. március 13.
235/1997.(XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

Szolgáltatók által kitöltendő adatlapok helyettes szülői gondozás esetén. IX. sz. adatlap. Törzslap. Egészségügyi lap. Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén. Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén.

1. § A gyámhatóságok, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító szervek és személyek, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok vezetői az 1. számú mellékletben meghatározott nyilvántartásokat vezetik. A nyilvántartások vezetése során gondoskodni kell a személyes adatoknak a Gyvt. 134. §-a (3) bekezdésében meghatározott védelméről. 
2. (1) A nyilvántartásokon a nyilvántartásba vétel kezdő időpontját rögzíteni kell.
    (2) A nyilvántartásokat egymástól tárgykörönként el kell különíteni.
     (3) A (2) bekezdésben meghatározott módon kell kezelni a megszűnt ügyek nyilvántartását is, de azt a folyamatban lévő ügyektől el kell különíteni.
   (4) A nyilvántartásokban bekövetkezett változásokat folyamatosan kell vezetni.
3. § (1) Személyre szóló nyilvántartás esetén a nyilvántartott személyről új nyilvántartási lapot csak akkor kell kiállítani, ha a korábbi elveszett, megsemmisült, vagy olvashatatlanná (használhatatlanná) vált.
(2) Az olvashatatlanná (használhatatlanná) vált nyilvántartási lapot - az új nyilvántartási lap kiállítása után - az iratokhoz kell csatolni az új lap kiállítására utaló feljegyzéssel. 
(3) Ha a nyilvántartási lap rendszeres adatfelvételt igénylő hasábja megtelt, az adatfelvétel pótlapon folytatható tovább.
4. § Ha a nyilvántartási lapot a megszűnt ügyek nyilvántartásába helyezték, újabb nyilvántartásba vétel esetén azt a megszűnt nyilvántartásból ki kell emelni és az adatfelvételt ezen kell folytatni.
11. § A gyermekek napközbeni ellátása kivételével a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtók a gyermek sorsának megtervezését - a Gyvt. 135. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott körben és célból - a 2. számú melléklet szerinti, „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer szerint végzik.
 
1. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez: 
 
IX. számú adatlap
A gyermekjóléti alapellátásban részesülő gyermekről
(Gyvt. 139. §)
(Az ellátó személy vagy az intézmény vezetője tölti ki)
 
A nyilvántartásba vétel időpontja: ...............................................................................
 
1.      A személyes gondoskodás formája:
        gyermekjóléti szolgáltatás
         gyermekek napközbeni ellátása
         gyermekek átmeneti gondozása
 
2. A gyermek személyi adatai:
Születési hely, idő: ......................................................................................................
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett): ...................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................
 
3. A törvényes képviselő személyi adatai:
Név: ..........................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett): ...................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
 
4. A szülők személyi adatai:
                                                Anya                                                                Apa
Név: ...........................................................................................................................
Születési hely, idő: ......................................................................................................
Állampolgárság: ..........................................................................................................
(menekült, bevándorolt, letelepedett)
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
 
5. Határozat:
Határozatot hozó szerv neve: .......................................................................................
Határozat száma: ........................................................................................................
Kelte: .........................................................................................................................
Jogerős: .....................................................................................................................
 
6. A gondozási/térítési díj adatai:
Fizetésre kötelezett neve: ............................................................................................
A díj összege: .....................................................................................Ft
Díjfizetés kezdete: ...............................................................................
Vége: .................................................................................................
A hátralék összege: .............................................................................
Végrehajtási intézkedés időpontja: ................................................................................
 
7. Normatív étkezési kedvezményt igénybe vett:
       50%
      ingyenes
 
8. A felülvizsgálat adatai:
A felülvizsgálatot végző szerv neve: .............................................................................
Ideje: ........................................................................................................................
Eredménye: ..................................................................................................................................
Ideje: ..................................................................................................................................
Eredménye: ...................................................................................................................................
Ideje: ...................................................................................................................................
Eredménye: ...................................................................................................................................
Ideje: ..................................................................................................................................
Eredménye: ..................................................................................................................................

Név: ..........................................................................................................................
9. A megszűnés adatai: ...............................................................................................
Határozat száma: .................................................................................................................................
Kelte: .................................................................................................................................
Jogerős: ....................................................................................................................
 
10. Hatósági kötelezés nélkül igénybe vett szolgáltatás megszűnésének
Időpontja: .................................................................................................................
Oka: ..........................................................................................................................
 
2. számú melléklet a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelethez: 
A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlaprendszer
Rövidítések:
“T” = Törzslap, “GYSZ” = Gyermekjóléti szolgálat, “ÁTG” = Átmeneti gondozás
I. számú adatlap: “T” – Törzslap, “GYSZ-4” – Egészségügyi lap, XI. számú adatlap: “ÁTG-1” adatlap – Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén, XIV. számú adatlap, “ÁTG-4” – Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén
 
 (megnyitható)
 
A jogszabály teljes, hatályos szövege megnézhető a Linkgyűjtemény jogszabálykereső oldalaira történő átlépéssel.